Ugdymas

Lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ ugdytiniai turi galimybę ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje. Ugdanti aplinka – maloni, ugdanti, kintanti. Aplinka drauge kuria pedagogai, vaikai ir tėvai.

Ugdymas vyksta savitarpio pagalba, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra grįstoje aplinkoje. Vaikai turi galimybę tobulinti savo gebėjimus ir talentus, ugdyti ir puoselėti savo kalbą, perimti tautos kultūrą, papročius ir tradicijas.

Ugdymo(si) procese taikomos įvairios į vaiką ir jo kompetencijų plėtotę orientuotos technologijos.

Ugdymas(sis) lopšelyje-darželyje organizuojamas orientuojantis į vaikų kompetencijų (sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninę, socialinę) ugdymo(si) plėtojimą.
Ugdymo(si) procesą įstaigoje organizuoja kompetetingi, aukštos kvalifikacijos pedagogai, kurie savo darbe vadovaujasi demokratišku darbo stiliumi, taiko įvairius ugdymo(si) metodus, būdus ir technologijas:

  1. Funkcionalios aplinkos sukūrimas (grupėse sukurtos jaukios veiklos erdvės, vaikas gali rinktis veiklą, buvimo vietą, draugus, laisvai  judėti iš vienos erdvės į kitą).
  2. Ugdymas pavyzdžiu (sudominimas veikla, veikla kartu su vaikais-partnerystė veikloje, mimika, žodžiais, elgesiu, veiksmais modeliuojama tai, kas norima perteikti vaikams, tėvų dalyvavimas veikloje).
  3. Kūrybinė sąveika (vaikai skatinami interpretuoti, kurti, atrasti, veiklos žingsniai nereglmentuojami, vaiko sumanymai pastebimi, gerbiami, palaikomi ir, reikalui esant, plėtojami, praturtinami, priimami bendri susitarimai dėl veiklos).
  4. Spontaniškas ugdymas (pritariama bet kokiai veiklai, ji gerbiama ir laikoma vertinga patirtimi, vaiko veikla pasidžiaugiama kartu, ugdymui panaudojamos netikėtios situacijos).
  5. Terapinis ugdymas (taikomi atsipalaidavimo būdai).

Išvardyti ugdymo(si) metodai, būdai leidžia kūrybiškai įgyvendinti į vaiką ir jo kompetencijų plėtotę orientuotą lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ ikimokyklinio ugdymo(si) „Pumpurėlio žingsneliai“ ir „Priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si)“ programas.