Vizija, misija ir tikslai

VIZIJA – atvira, nuolat besimokanti ir atsinaujinanti institucija, laiduojanti darnų mažo vaiko ugdymą nuo pusantrų iki septynerių metų, diegianti naujus ugdymo modelius, paremtus realiais finansais, kurioje sukurta daugiafunkcinė parama šeimai sistema, glaudžiai bendradarbiaujant su ja.

MISIJA – užtikrinti valstybės ir savivaldybės deleguotų funkcijų įgyvendinimą, sudarant galimybes kiekvienam bendruomenės nariui suvokti šiuoliakinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją, būti savarankišku, veikliu, norinčiu ir gebnačiu nuolat mokytis žmogumi.

VEIKLOS TIKSLAI:

  1. Ugdymo kokybės ir veiksmingumo stiprinimas.
  2. Šiuolaikiniams gyvenimui būtinų asmeninių, socialinių, pažinimo, etnokultūrinių bei bendrakultūrinių vaiko asmenybės pagrindų formavimasis.
  3. Bendruomenės narių, požiūrių, vertybių ir lūkesčių dermės siekimas.