Meninio ugdymo mokytojas

Meninio ugdymo mokytojasįgyvendina meninio ugdymo programą, atsako už vaikų meninį ugdymą bei lopšelyje-darželyje vykstančių meninių renginių organizavimą.

Meninio ugdymo mokytojas planuoja, organizuoja ir vykdo ugdomąjį procesą; veda šventes, vakarones, pramogas vaikams pagal įstaigos veiklos programą; kartu su kitais mokytojais ruošia kolektyvo švenčių, pramogų scenarijus (programas) ir dalyvauja jų įgyvendinime; moko ugdytinius išreikšti save meninėmis priemonėmis, lavina muzikine klausą, judesių koordinaciją, ritmo pajautimą;mokslo metams parengia meninio ugdymo programą darbui su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniais; dalyvauja kartu su ugdytiniais įvairiuose miesto meniniuose renginiuose; bendradarbiauja su kitais įstaigoje dirbančiais specialistais ir suburia juos įvairių meninių projektų įgyvendinimui.

Meninio ugdymo mokytoja – Edita, aukštesnysis išsilavinimas (muzikos mokytoja, chorinis dirigavimas), mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Darbo dienos: pirmadienis – penktadienis.

Tel: (8  5) 276 1352
El. paštas –  meninis@pumpurelis.vilnius.lm.lt