Vaikų priėmimo tvarka

Į lopšelį-darželį „Pumpurėlis“ vaikų priėmimo tvarka vykdoma vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-303 „Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Nauja redakcija 2020-07-11TAR 2019-12-09, i. k. 2019-19813):
PRIĖMIMO Į DARŽELĮ TVARKA
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/57f462011ac311eaa4a5fa76770768ee/asr

 

Prašymai į Vilniaus miesto savivaldybės darželius ir priešmokyklinio ugdymo grupes, centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje registruojami nuolat https://svietimas.vilnius.lt/.

Grupės sudaromos balandžio mėnesį, todėl norint lankyti darželį, reikia užsiregistruoti vaiką iki grupių formavimo pradžios. Eilės sudaromos atsižvelgiant į turimus prioritetus, registracijos laikas nėra svarbus.