Vykdomi projektai

Įstaigoje dirbantys pedagogai domisi projektine veikla ir yra  parengę keletą ilgalaikių projektų:

Etninio ugdymo projektas – „Pas motulę augau“

Etninė kultūra – tai kiekvienos tautos kultūros pamatas, suvienijęs ilgaamžes žmonių tradicijas. Etninės kultūros bruožus galima perteikti per tam tikras sritis: tautosaką, dailę, muziką, kalendorines šventes. Projekto tikslas – pažinti ir atrasti etnines vertybes, ir jas atgaivinti bei puoselėti vaikuose. Etninį ugdymą integruoti į kitas veiklas- sulaukiant pozityvių pokyčių. Įgyvendindami etninio ugdymo projektą – ‚Pas motulę augau“ pedagogų metodinė grupė tikisi, kad ugdytiniai susipažins su etnokultūriniu paveldu; įsijungs į liaudies kūrybą; tautiniuose papročiuose ir tradicijose, perims slypinčius lietuvių moralės bruožus.

Sveikatos saugojimo ir stiprinimo projektas – „Aukime sveiki“

„Sveikata – ne viskas, tačiau be jos – viskas niekas.“ H.Mahler. Individuali darželio sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo projektas skirtas ugdyti elgesį ir vertybes, kurios sudarytų sveikos ir saugios gyvensenos pamatus. Projekto tikslai: saugoti ir stiprinti vaiko fizinę, psichinę sveikatą, užtikrinant saugią ir sveiką aplinką; ugdyti teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną ir siekti, kad tinkama gyvensena taptų socialine norma. Kryptingai siekdami programos įgyvendinimo tikslų ir uždavinių projekto metodinė grupė renkasi įvairias fizinio aktyvumo ir sveikatingumo formas bei būdus.
Įgyvendindami sveikatos saugojimo ir stiprinimo projektą „Aukime sveiki“ pedagogų metodinė grupė tikisi, kad vaikai: įgis žinių apie grūdinimosi poveikį sveikatai; išsiugdys poreikį aktyviai fizinei veiklai; išsiugdys asmens higienos įgūdžius.

Ekologinio ugdymo projektas – „Mylėkime gamtą“

Meilė gamtai – labai vertinga žmogaus charakterio savybė.Ji formuojasi nuo pat ankstyvos vaikystės. Vaikas su gamta susiduria labai anksti. Nuo pat pirmųjų gyvenimo metų jis ieško informacijos apie supančią aplinką. Pažindamas gamtą, vaikas nori kuo daugiau sužinoti, mokosi įžvelgti įdomybes. Todėl darželio bendruomenė ir pedagogai siekdami išugdyti vaikų meilę gamtai, įgyvendina ekologinio ugdymo projektą – „Mylėkime gamtą.“ Projekto tikslai: mokyti vaikus suprasti gamtą ir suteikti kuo daugiau žinių; puoselėti vaiko fizines galias, globojant gamtą ir ugdant meilę jai.
Įgyvendindami ekologinio ugdymo projektą – „Mylėkime gamtą“ metodinė grupė tikisi, kad ugdytiniai išmoks gerbti gamtą, tausoti ją; įgis žinių apie ekologiją, bei gamtos pažinimą ir stebėjimą.

Aplinkosauginis projektas – „Mes rūšiuojam“

Nacionalinis aplinkosauginis projektas- „Mes rūšiuojam“ kviečia visus prisidėti prie aplinkos saugojimo ir taršos mažinimo. Projekto metu visa darželio bendruomenė rūšiuoja elektros bei elektroninės įrangos, nešiojamų baterijų  atliekas. Projekte „Mes rūšiuojam“ aktyviai dalyvauja daugiau kaip 18000 švietimo įstaigų visoje Lietuvoje.

ES programa – „Vaisių vartojimo skatinimo švietimo įstaigose“

Vilniaus lopšelis- darželis „Pumpurėlis“ nuo 2010 m. dalyvauja ES programoje „Vaisių vartojimo skatinimo švietimo įstaigose“.
Šios programos siekis: užtikrinti, kad mūsų vaikai kasdien gautų vaisių ir daržovių, kuriose slypi visi svarbiausi vaikui reikalingi vitaminai ir mineralai.